Het grote verhaal.

Pagina 2 van 2 Vorige  1, 2

Ga naar beneden

Re: Het grote verhaal.

Bericht van Guru op di nov 06, 2007 3:46 am

Mijn geliefde zoon, ik heb jaren op je gewacht, niet allen Jezus is gestuurd, maar ook jij.
Luister goed naar de samenvattting van Jezus's levens verhaal, als men erachterkomt dat dit het ware verhaal is, zal het als de "Gouden testament" worden beschouwd.


DEEL 1

Keizer Augustus gaf bevel tot een volkstelling. Iedereen moest,om geteld te worden,terugkeren naar zijn geboorteplaats. Maria en Jozef gingen op weg naar Bethlehem. Maria was zwanger. De weeën begonnen. Zij kenden niemand in de buurt en namen daarom hun toevlucht tot een koestal. Jozef maakte ruimte tussen twee koeien. Het was middernacht. Hij ging op weg om een vrouw te zoeken die zou kunnen helpen. Toen hoorde hij een baby huilen Christus was geboren. Een reusachtige stralenkrans vulde de hemel met licht. Dit was het teken dat hij de duisternis van kwaad en onwetendheid had overwonnen. Het licht van liefde was in de wereld gekomen. Als we de geboortedag van Jezus Christus vieren, behoren we uitvoering te geven aan de eenvoudige, praktische lessen die hij ons gaf,ter wille van onze geestelijke vooruitgang. Volg zijn moedige voorbeeld. Ervaar God zoals hij.

Jezus diende als voorbeeld voor de geest van sociaal dienstbetoon. De inspiratie hiervoor was afkomstig van zijn moeder Maria. Vanaf zijn kinderjaren onderwees Maria hem goede eigenschappen als waarheid, vriendelijkheid, mededogen en gerechtigheid. Op zijn twaalfde jaar gingen Jezus en zijn ouders naar Jeruzalem voor een feest. In het gedrang raakten ze het spoor van Jezus bijster; ze zochten hem overal. Toen ze hem nergens kon vinden, ging Maria onder een boom zitten en bad tot God om haar te hulp te komen. Op dat ogenblik flitste er een gedachte door haar hoofd dat Jezus misschien in een nabijgelegen tempel kon zijn. En Jezus zat daar in een hoekje van de tempel en luisterde naar de woorden van de priester. Vervuld van liefde, snelde Maria op hem toe en omarmde hem. ‘Kind, wat heb ik om jou in angst gezeten’, zei ze. Jezus zei haar: ’Moeder! Waarom zou U toch beangst zijn? Zij die in de wereld geloven, zullen vrees koesteren. Maar waar zou iemand die in God gelooft nog angst voor moeten hebben? Ik ben in het gezelschap van mijn Vader. Waarom bent U bang? U leerde me dat God er overal voor ons is. Hoe kunt U dan zo
bezorgd zijn?’ ....


Laatst aangepast door op wo dec 19, 2007 11:41 pm; in totaal 1 keer bewerkt
avatar
Guru

Man
Aantal berichten : 22
Leeftijd : 92
Location : Dunya
Points : 0
Registration date : 04-11-07

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Het grote verhaal.

Bericht van Guru op di dec 04, 2007 9:38 pm

DEEL 2

Jezus had zijn lessen van zijn moeder geleerd en ontwikkelde zijn spirituele geloof. Nadat zij uit Jeruzalem was teruggekeerd waren, voelde Jezus dat dienstverlening aan zijn ouders zijn voornaamste plicht was, omdat hij alles aan hun verschuldigd was. In deze geest placht hij zijn vader bij te staan in zijn timmermanswerk. Jozef stierf toen Jezus twaalf jaar was.

Hij vroeg zijn moeder toestemming om zich te wijden aan het dienen van de hulpbehoevenden en wanhopigen. Nadat hij van huis was vertrokken, liet Jezus zich door Johannes dopen. Daarop onderwierp hij zich gedurende veertig dagen aan strenge verstervingspraktijken, waarbij hij voedsel noch drank nam. Eerst beschouwde hij zich als een ‘Boodschapper van God’. Na zijn boetedoening besefte hij dat hij de zoon van God was. Hij begon zijn herderlijk werk met een groep vissers als zijn eerste discipelen. Hij leerde hen dat zij allereerst het Koninkrijk der Hemelen moest zoeken. Om dat Koninkrijk te kunnen binnentreden, moesten zij een liefdevolle instelling aankweken. Dan zou hun hart het Koninkrijk der Hemelen worden. Jezus zei hun verder: ‘Ik en mijn Vader zijn één.’

Weinigen zijn zich bewust van de belangrijkste boodschap die Jezus aan de mensheid gaf: ”god is je eigen, diepste wezen, je ware Zelf.”

God, heeft ieder van ons een menselijke lichaam gegeven opdat we het kunnen gebruiken om onze ziel te verrijken en hem op aarde te dienen en te verheerlijken door, net als Jezus, één met Hem te worden. Jezus gaf zijn leven om ons de weg te wijzen. Er is geen sprake van dat het niet mogelijk zou zijn.

Ieder die God zoekt, moet dezelfde stadia als Jezus doorlopen. Zijn goddelijke veldtocht liet allen zien dat de dodelijke slagen,toegebracht door de duistere machten, kunnen worden overwonnen door rustige discipline en Gods liefde.

Van geestelijke studie ging Jezus voort naar een gericht zoeken van God in de stoffelijke wereld. Vervolgens ging hij verder met innerlijke veraanschouwelijking en overpeinzing van God. Tenslotte volbracht hij het geheel in God te verzinken en 1 te worden met God.

Elk van ons is Jezus en de discipelen veel verschuldigd voor hun geschenken aan de mensheid. In alle nederigheid moeten we ons hoofd buigen over de heilige Schrift die er niet zou zijn als Jezus en de discipelen niet Gods hadden gediend op aarde. Met het hoofd aldus over de Schrift gebogen, behoren we te lezen in eerbiedige concentratie en ons best te doen de boodschap te begrijpen die Jezus aan ons doorgeeft.

Meer dan zeventien jaren besteedde Jezus aan gebed, meditatie en dienst aan de mensheid voordat hij verkondigde: Ik en mijn vader zijn één. Jezus moest veertig dagen lang de kwellingen van de duivel onder ogen zien, voordat hij begon te onderwijzen. We moeten zijn voorbeeld volgen en, voor we beginnen ons volledig te wijden aan dienstbaarheid aan anderen, de duivels in ons bestaan.

Toen Jezus er was in een menselijke lichaam, was het eerste dat hij verkondigde: ”ik ben een boodschapper van God.” Jezus was niet de enige die door God als boodschapper werd gezonden. Elk van ons komt in de wereld als een door God gezonden bode.

Woekerhandel was heel gewoon in de tempel in Jeruzalem. Onschuldige vogels en andere dieren werden verkocht om gebruikt te worden als bloedoffer. Het nutteloze afdanken van kostbare levens, was een bespotting van God die ze het leven gaf. God zond Jezus om op te komen tegen deze kwade gewoonten en om te wijzen op de ware weg naar goddelijkheid........


Laatst aangepast door op wo dec 19, 2007 11:41 pm; in totaal 1 keer bewerkt
avatar
Guru

Man
Aantal berichten : 22
Leeftijd : 92
Location : Dunya
Points : 0
Registration date : 04-11-07

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Het grote verhaal.

Bericht van Guru op wo dec 19, 2007 11:40 pm

DEEL 3

Het was in die tijd in Jeruzalem een heel gewoon Joods godsdienstig gebruik bloedoffers te brengen van geiten en andere levende dieren. Als een arme Joodse man zich niet een geit kon veroorloven, maar zijn godsdienst plichtwilde vervullen, hoopte hij God te kunnen behagen met de dood van een duif. Jezus Christus zag hoe duiven en andere dieren binnen de tempel werden verkocht. Geldschieters deelden hun winst met de priesters. Ieder die naar de tempel ging was gedwongen een dier mee te brengen, of er één te kopen en deel te hebben aan het slachten. Niemand ontkwam daaraan. Jezus verklaarde dat het niet aanging in een tempel, gebouwd in Gods naam, bloed te vergieten, geld te lenen en aan omkoperij te doen. Hij ging op de kooplieden af en dreef hen de tempel uit. Nu godsdienstplichten geen geld meer vereisten,nam hij de armen en de gekwelde, verweesden en behoeftige mee de tempel in. Hij leerde hen tot God te bidden op een zuivere manier, en verlichting te verkrijgen van de lasten van het leven.

Sommige schriftgeleerden en priesters voelden zich door Jezus bedreigd. Zij benijdden de aantrekkingkracht die hij had op gewone mensen. Zodra Jezus uit het zicht was,beletten ze de armen de tempel binnen te gaan. Toen Jezus de volgende dag weer kwam,volgde een groot aantal mensen die God in oprechtheid zochten, hem de tempel in. Jezus verwelkomde de menigte en predikte hen Gods woord en toonde hen de juiste manier om God welgevallig te zijn. De Heer wenst niet dat in een huis van God onschuldige vogels en andere dieren op een verschrikkelijke manier worden gedood. Hoe kan God, die een oceaan is van oneindige ontferming en goddelijke mededogen, zich verheugen in nodeloos doden en in kwaadwillige daden? God is liefde –levende liefde. Hij wenst dat ieder mens het juiste pad betreedt van zuivere, onbezoedelde, onzelfzuchtige liefde. Jezus sprak heel eenvoudig en duidelijk tot de mensen die daar waren verzameld. Zij realiseerden zich dat de corrupte priesters en schriftgeleerden een boos aardige leer verspreiden. Zij voelden de goedheid van God.

De mensen waren verheugd toen ze hoorden zeggen dat onze ware natuur goddelijke liefde en mededogen is en dat ieder mens Gods mededogen en liefde in overvloed moet laten uitgaan naar alles wat hij ziet. Jezus zei hen: ”alle leven is één, wees de gelijke van iedereen.” Doe je liefde uitgaan naar iedereen en alles wat je ziet. De priesters en schriftgeleerden voelden hoe hun greep op het volk verslapte. Zij wisten dat de dag zou komen dat hun rijkdom,bezittingen en geduchte positie alle zouden verdwijnen. Zij besloten zich van Jezus te ontdoen voordat zijn leringen zich zouden verspreiden. De priesters gingen samenzweren en plannen ontwerpen. Zij bedachten slechte plannen en werden bezeten door duivelse ideeën. Gevoelloos geworden door de rituele slachtingen dachten de priesters: ”Wij kunnen doden en ontkomen aan het lijden dat daarop moet volgen.” Zo’n uitdaging is het toppunt van ego. Het tarten van de goddelijke wet van universele gerechtigheid zal altijd tot gevolg hebben dat, ergens in de toekomst, een of andere last zwaar op ons zal neerkomen. God kan niet worden bedrogen.

Jezus Christus had 12 vooraanstaande discipelen.Van die 12 zou alleen Judas Simon zijn die Jezus,hun meester en geestelijke redder, grievend zou behandelen. Judas Simon is nu heel bekend als de discipel die zich verraderlijk gedroeg tegenover zijn geestelijke gids en beschermer. Als een belangrijk discipel was Judas gevaarlijk, wegens de hebzucht in zijn hart. De verlokking van geld verzwakte zijn oordeel. Hij beloofde de priesters dat hij Jezus op de een of andere manier aan hen zou uit leveren. Judas verried God ter wille van niet meer dan 30 zilverstukken. Jezus knielde, alleen in gebed. Judas zag hem en stond daar bedaard. Toen Jezus zijn gebed had Beëindigd, nam Judas zijn rechterhand en kuste die teder. Hij sprak Jezus enige tijd warm toe, zoals verwacht mag worden van een groot toegewijde. Toen nam hij Jezus mee naar een eenzame plaats. Dit gaf de priesters gelegenheid zich gereed te maken. Toen zij daar beiden stonden, kwamen de priesters eraan en gaf Judas Jezus aan hen over.....
avatar
Guru

Man
Aantal berichten : 22
Leeftijd : 92
Location : Dunya
Points : 0
Registration date : 04-11-07

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Het grote verhaal.

Bericht van Guru op zo dec 23, 2007 11:21 pm

DEEL 4

Van het begin af was Jezus een zuiver, onzelfzuchtig en altijd liefdevol mens. Belangeloos wijdde hij wat hij ook deed aan het welzijn van de wereld. Aan het begin van zijn optreden verklaarde hij: ”Ik ben de boodschapper van God. Ik ben gekomen als dienaar van al Gods kinderen.” Later trok hij zich uit de wereld terug om alleen te zijn en zich te verdiepen in het wezen van God. Gedurende 12 jaar was hij geheel verzonken in de God binnen zichzelf. De ongekende kracht van zijn concentratie bracht hem nog dichter bij God. Gedreven door zijn goddelijke bewustzijn, groeide Jezus dichter, dichter en steeds dichter toe naar God en besefte hij dat hijzelf Gods Zoon was. Nog sterker hunkerend naar God ondernam hij een pelgrimstocht naar een verlaten deel van de Himalaya en verzonk nog dieper in Gods liefde. 5 jaar lang ging hij hiermee door. In zijn afzondering in de bergen beoefende hij een aantal intense geestelijke disciplines. Hij zag in dat de liefde van de Vader die alles omvat, de grond was van zijn eigen wezen. Hij verklaarde: ” Ik en mijn Vader zijn één.”

Het volle bewustzijn van zijn eenheid met de Almachtige viel hem ten deel toen hij in India was. Na de absolute eenwording met God te hebben verwezenlijkt en beseffend dat hij en de heilige Geest één waren en niet te scheiden,keerde hij terug naar de landen in het westen. Gedurende 17 jaar was hij bijna geheel alleen geweest. De tijd was aangebroken dat hij ging optreden als een voorbeeld voor anderen en hen de manier van leven liet zien die zou leiden tot hun verlossing. Hij leerde hen dat niet alleen hij een boodschapper was van God. Wij allen zijn Gods boodschappers,gezonden om een heilig stempel te drukken op de geschiedenis van de mensheid.

De boodschappers die faalden hebben zich verenigd in een goddeloze veldtocht ter vernietiging van de mensheid. Niet alleen zijn zij de goddelijke boodschap in hun hart vergeten, maar zij brengen de mensheid een tegengestelde boodschap. De boosdoeners in Jezus tijd gingen hem martelen. Zo durfden zij werkelijk te doen met iemand die goddelijkheid had bereikt. Goddeloze gebeurtenissen komen zonder uitzondering in ieder land, in ieder wereldtijdperk voor. Zo was het ook in Jeruzalem. Na een aantal pogingen daartoe werd Jezus door Judas uitgeleverd aan de priesters, die een einde maakten aan zijn aardse leven.

Sommige mensen werden jaloers op Jezus toenemende bekendheid en populariteit. Aangezet door de priesters, probeerden zij Judas, zijn discipel, om te kopen. Toen Judas het geld zag, verloor hij zijn bezinning. Begeerte nam bezit van hem. Hoewel hij had moeten leven als het Jezus was die in hem leefde, verkocht hij Jezus aan de priesters voor een dertigtal zilverstukken.

Gods genade had bewerkt dat het kwaad, de zwakheid en de twijfel in Judas hart ten dele waren getransformeerd door de goddelijke liefde van Jezus, waardoor hij voordien was aangeraakt. Hoewel er mindering kwam op de last van het slechte in hem, kon hij toch nog steeds twijfelen aan zijn overtuigingen en zwichten voor verleiding. Hij was ook in staat berouw te voelen. Zijn wankelmoedigheid en gebrek aan zelfbeheersing kostten hem tenslotte zijn leven. Hij verhandelde zijn eigen leven en het goddelijk leven van Jezus, die zijn meester was, voor slechts een dertigtal munten. Na zijn verraderlijke daad begon het berouw te knagen en dacht hij: ”Wat ik gedaan heb kan tot de dood van mijn heilige Verlosser leiden. Van alle boosdoeners ben ik de ergste. Mijn zonden hebben hun weerga niet.” Met deze gedachten nagalmend in zijn geest, haastte hij zich naar het grote, Romeinse hof, waar Jezus schuldig werd bevonden en tot de doodstraf veroordeeld. Judas stoof naar binnen, stond in de gerechtszaal en riep: ”Wat hier gebeurt is tegen de wet. Ik werd door de priesters omgekocht om een valse getuigenis af te leggen. Hier zijn die paar geldstukken die zij mij gaven. Vanwege de priesters vertelde ik leugens. Zij proberen het hof ertoe te brengen een onjuist oordeel uit te spreken. Dit is geen reguliere rechtspraak; het is onrecht.” Hij zei dit op een heel luide toon, die door allen kon worden gehoord............
avatar
Guru

Man
Aantal berichten : 22
Leeftijd : 92
Location : Dunya
Points : 0
Registration date : 04-11-07

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Het grote verhaal.

Bericht van Guru op zo dec 23, 2007 11:25 pm

DEEL 5 (laatste deel)

Toen stond de gouverneur, die de rechtszitting voorzat,op en zei: ”Ik vind geen schuld in hem.Ik kan niet iemand straffen die geen misdaad heeft begaan.” De priesters waren hierop voorbereid. Een grote groep van hun aanhangers hadden zij omgekocht om zich te mengen onder het volk dat zich te mengen onder het volk dat alles gadesloeg. Toen de gerechtsdienaar de zaak voorlegde aan het verzamelde volk, begonnen zij te roepen: ”Een schuldige misdadiger! Misdadiger! Misdadiger! Jezus is schuldig! Jezus is een misdadiger!” Het hof aanvaardde het geschreeuw van hen die liever geld dan God aanbaden als een beslissing van het volk. De handlangers van de priesters hadden hun boze werk gedaan.

Judas zag dat de dingen veel verder waren gegaan dan hij had kunnen voorzien. Omdat hij het leven van zijn meester had verkocht voor geld, kon hij geen vreugde beleven aan zijn eigen leven. Zijn gedachten lieten hem niet met rust. Voelend dat alles verloren was, bracht hij zichzelf om. De gouverneur verliet het hof. De priesters verenigden zich en troffen hun eigen maatregelen om zich te ontdoen van Jezus, de belichaming van mededogen. Het is voor een mens die volledig goddelijkheid heeft bereikt niet mogelijk boos of afgunstig te worden, hoeveel onrecht men hem ook aandoet of hoe moeilijk het hem ook wordt gemaakt.

Velen Beschuldigden Jezus ervan een valse profeet te zijn. Voortdurende aantijgingen waren een deel van zijn leven. Sommigen zeggen dat Jezus werd geboren op 25 december. David Hedge, de Engelse astronoom, berekende dat Jezus werd geboren op 15 september. Dit was gebaseerd op beperkte informatie. De Bijbel zegt dat Jezus geboortedag werd aangekondigd door een heldere ster. Jezus werd geboren vroeg in de morgen om kwart over drie, op 24 december meer dan tweeduizend jaar geleden. Het was zondag. De heldere ster die verscheen op de dag dat hij werd geboren, was dezelfde heldere ster die eens in de 800 jaar verschijnt. Die heldere ster verscheen volgens zijn eigen, natuurlijke patroon en niet omdat Jezus was geboren. Er bestaat geen regel dat heldere sterren moeten verschijnen wanneer goddelijke energieën of incarnaties van God neerdalen op aarde.

In India is de goddelijkheid van het leven beschreven in 3 verschillende filosofieën. Een ervan handelt over het streven een goed dienaar van God te zijn. Wie deze filosofie aanhangt, meent dat alles wat hij doet door God wordt gadegeslagen. Hij weet hoezeer het van belang is God te behagen. Deze filosofie beschrijft een toestand waarin er twee bestaan: de dienaar en God. Je wereld is een tweeheid. Deze geestelijke stroming wordt dualisme genoemd. De uitspraak in de bijbel: ”Ik ben de boodschapper van God” sluit aan bij de Indiase filosofie van dualisme. De boodschapper van God is Gods dienstknecht.

Als iemand God en de mensen dient,verkrijgt hij veel groter begrip van Gods liefde,warmte en bescherming. Tenslotte komt hij tot het besef dat God over hem waakt als een liefhebbende Vader. Hij voelt zich niet langer afgescheiden. Innerlijk weet hij dat hij en God van één familie zijn. Alle wezens ziet hij als Gods begunstigde kinderen. Allen behoren tot één heilige familie. Deze geestelijke filosofie is niet langer dualisme. Was er voorheen sprake van scheiding,nu is er eenheid. Dit is een vorm van non-dualisme,speciaal non-dualisme genoemd. De geestelijke filosofie van het westen beschrijft deze toestand heel duidelijk met de woorden: ”Ik ben de zoon van God.” De zoon van God heeft Gods autoriteit.

In een latere fase van geestelijke vooruitgang verdwijnen alle onvolkomenheden en verwerpelijke eigenschappen. Slechts goede en God welgevallige eigenschappen blijven over. Een mens op deze hoogte heeft er geen weet meer van waar zijn persoonlijke of die van God beginnen. Hij kan geen onderscheid maken tussen zichzelf en God. Liefdevol vervult hij zijn taak God te dienen in alle mensen. Omdat er voor hem geen sprake meer is van twee die gescheiden zijn, wordt deze derde filosofie volledig non-dualisme genoemd. Zij beschrijft de volkomen vereniging en eenheid met God. Als de zoon van God de heilige, goddelijke deugden geleidelijk steeds standvastiger beoefent, wordt hij volledig goddelijk.
avatar
Guru

Man
Aantal berichten : 22
Leeftijd : 92
Location : Dunya
Points : 0
Registration date : 04-11-07

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Het grote verhaal.

Bericht van Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 2 van 2 Vorige  1, 2

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum